Het hieronder beschreven privacyreglement heeft betrekking op de cliënten, de opdrachtgevers, de medewerkers en de dienstverlening van Markant HRM.

  1. Markant HRM verwerkt persoonsgegevens om de re-integratie in het arbeidsproces c.q. naar passende arbeid van haar cliënten te bevorderen en tevens om rapportages en verantwoording richting opdrachtgevers invulling te geven.
  2. Markant HRM draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting onder haar gehele personeel welk betrokken is bij de werkzaamheden van Markant HRM.
  3. Informatie zal zonder toestemming van de betrokkene nooit worden overgedragen aan derden. Betrokkene heeft het recht deze toestemming ten alle tijden in te trekken.
  4. In geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Markant HRM afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet en worden gecontroleerd door Markant HRM.
  5. Alle informatie over de individuele cliënten van Markant HRM zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen als de cliënt daarvoor toestemming geeft, wordt informatie verstrekt aan de opdrachtgever.
  6. De op de klanten betrekking hebbende gegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door Markant HRM en opdrachtgever gesloten overeenkomst en de eventueel daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten.
  7. Iedere medewerker van Markant HRM die betrokken is bij de uitvoering van een opdracht zal hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekenen die Markant HRM kan overleggen.
  8. Alle op cliënten betrekking hebbende informatie zal worden verwerkt met inachtneming van de geheimhoudingsbepaling van art. 74 Wet Suwi en met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming.
  9. Cliënten hebben het recht het dossier dat is bijgehouden door Markant HRM in te zien, te wijzigen en over te dragen .
  10. Dossiers over cliënten zullen tot twee jaar na het afronden van het traject bewaard worden en na het verstrijken van de wettelijk bepaalde bewaartijd worden vernietigd.

Dit privacyreglement is van kracht met ingang van 30 april 2018.